Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีอำนาจหน้าที่สำคัญ 2 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และ 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน เศษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภารกิจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 7) ...

[ 26-04-2567 ] Hits:164

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ขอเผยแพร่โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

[ 26-04-2567 ] Hits:183

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อนำขอมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน

[ 26-07-2566 ] Hits:13194

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ