ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

โครงการครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโควิด (COVID-19)

[ 15-06-2563 ] Hits:7

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

[ 02-08-2562 ] Hits:0

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

[ 02-09-2562 ] Hits:2

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อยู่ในระดับใด

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 ก.พ. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี2561

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 โดยมีนายเสถียร รักษารอด ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจครั้งนี้


 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

    วันที่ 14 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 เพื่อเพิม่ศักยภาพของประชาชน  อาสาสมัคร อปพร. ได้มีความรู้ ความชำนาญ มีความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยของประชาชนชาวตำบลหนองบ่อ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ห่างไกลโรคภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 

 วันที่ 5 และ 7 กันยายน พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดโครงการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ห่างไกลโรคภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดย นายสมบัติ  สรรพสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้และอนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมลพิษจากขยะที่มีต่อชุมชนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  จัดโครงการขยะอินทรีย์ ตามนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน นำร่องโดยชุมชนบ้านท่าสนามชัย  หมู่ที่ 13  ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 


 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยตามแผนการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. - 18  กรกฎาคม พ.ศ.2561  ตามแผนปฏิบัติการขององค์หารบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

 

  

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

สายงานปฏิบัติ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)  จำนวน  1  อัตรา

 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบยลหนองบ่อ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-840312

 

 

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performene Asessment : LPA) ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

 

วันที่ 9 เมษายน 2561 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองบ่อ พ.ศ.2561 ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

อ่านเพิ่มเติม...